یکشنبه ١٣٩٧/٥/٢٨    EN

به نام خدا

فهرست کار گاه های اخلاق در پژوهش و نشر سال 1395

 

ملاحظات

مکان

زمان

شرکت کنندگان

مدرس

عنوان

ردیف

برنامه کارگاه 

بیمارستان شفا

مهرماه

اعضای هیأت علمی

دکتر مینا مبشر

رضایت نامه آگاهانه و کارآزمایی بالینی

1

برنامه کارگاه

مرکز تحقیقات دهان و دندان

مهر ماه

دستیاران و دانشجویان

PhD by research

دکتر مینا مبشر

رضایت نامه آگاهانه و کارآزمایی بالینی

2

برنامه کارگاه
 

بیمارستان روانپزشکی

آبان ماه

دستیاران و اعضای هیأت علمی

دکتر مینا مبشر

رضایت نامه آگاهانه و کارآزمایی بالینی

3

 برنامه کارگاه

دانشکده پزشکی

آذر ماه

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر مینا مبشر

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

4

 برنامه کارگاه

دانشکده پزشکی

آذرماه

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر مینا مبشر

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

5

 برنامه کارگاه

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری

دی ماه

اعضای هیأت علمی

دکتر مینا مبشر و آقای دکتر افلاطونیان

اخلاق در پژوهش،

ملاحظات اخلاقی در پروپوزال نویسی

6

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست فوق شامل کارگاه های اخلاق در پژوهش است. در نیمه دوم سال 95 تعداد 6 مورد کار گاه اخلاق حرفه ای و اخلاق پزشکی هم برگزار شده است، که سه مورد آن بصورت نقد فیلم بوده است.