چهارشنبه ١٣٩٧/٨/٣٠    EN

کميته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکي کرمان از سال 1375 با هدف بررسي طرح هاي تحقيقاتي از حیث رعایت اصول اخلاق در پژوهش و مواردی همچون رسيدگي به تخلفات پژوهشي و تدوين آئين نامه هاي اخلاقي داخلي  ، ارایه کارگاه های آموزشی اخلاق در پژوهش و ارایه مشاوره به پژوهشگران  کار خود را شروع و از سال 1385 به بعد بصورت منظم و حداقل ماهي يکبار به منظور دستيابي به اهداف و ارزشهاي والاي اخلاقي و حفظ و شان کرامت انساني در انجام پژوهش هاي پزشکي تشکيل و تاکنون فعاليت مي نمايد.


کمیته اخلاق