چهارشنبه ١٣٩٧/٨/٣٠    EN

  شیوه نامه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه
 شیوه نامه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی
 شیوه نامه دفاع از پایان نامه دوره دستیاری
 شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 فرم گردش کار
 آیین نامه کمیته های منطقه ای اخلاق
 ترجمه انگلیسی کد اخلاق
 کدهای اخلاق در پژوهش
 راهنمای اخلاقی اختصاصی در پژوهشهای علوم پزشکی
 دستور العمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی
 راهنمای مطالعات بالینی در ایران
 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
 راهنمای کارآزمایی بالینی در ایران
ضوابط داروهای مشابه بیولوژیک
راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با HIV/AIDS
جهت دریافت فرم رضایتنامه طرح پژوهشی کلیک کنید
دستورالعمل تشکیل سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی


   
کمیته اخلاق