۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن


رعایت موازین شرعی ، حقوقی و اخلاقی در تمامی پژوهشهای اپیدمیولوژیک ، بالینی و علوم پایه و تحقیقات نظام بهداشتی و درمانی


مراقبت از انسان های در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق


حفظ حقوق آزمودنی ، پیشگیری از اجرای طرح های تحقیقاتی مقایر با موازین اخلاق اسلامی و اخلاق ملی که ممکن است توسط متخصصین اعم از داخلی و خارجی در داخل کشور به اجرا در آید.